language-english

Pravni prijevodi

Pravni prijevodi
Pravni prijevodi

Prijevodi pravnih dokumenata

Pravo je ukupnost pravnih pravila, načela i instituta kojima se uređuju odnosi u određenoj društvenoj zajednici.

Njima su uređeni životni odnosi među ljudima, ali i odnosi ljudi prema društvenoj zajednici u kojoj žive i čijim pravilima se podvrgavaju.

Grane prava

Naši pravni prijevodi pokrivaju mnoga područja u pravu te jamče sveobuhvatno rješenje za vaše tekstove. Naši prevoditelji su kompetentni za sva područja.

Takvi pravni prijevodi su na primjer:

 • ustavno pravo je grana prava koja proučava temelje na kojima počiva država, te slobode prava i dužnosti čovjeka i građanina
 • upravno pravo je grana prava koja proučava djelovanje tijela državne uprave i drugih državnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima
 • financijsko pravo – uređuje osnove javnih prihoda i rashoda, poreza i proračuna
 • građansko pravo – uređuje građanskopravne odnose
 • stvarno pravo
 • obvezno pravo
 • nasljedno pravo
 • pravo intelektualnog vlasništva (autorsko pravo, pravo industrijskog vlasništva)
 • obiteljsko pravo – uređuje obiteljskopravne odnose
 • trgovačko pravo
 • pravo društava
 • kazneno pravo – ukoliko se radi o povredama zakona koji se spominju u Kaznenom zakonu, radi se o kaznenom pravu.
 • radno pravo je skup pravnih pravila kojim se uređuje sklapanje i prestanak radnih odnosa, prava i obveze subjekata u radnom odnosu, te ostala važna
 • pitanja i modaliteti u radnom odnosu i u vezi s njim.
  međunarodno pravo – uređuje odnose između subjekata međunarodnog prava: država,
 • međunarodnih organizacija i pojedinaca (iako ne priznaju svi teoretičari pojedinca za subjekta ovog pravnog poretka)

Pravni prijevodi uključuju i ove vrste ugovora:

 • ugovor o radu na neodređeno vrijeme
 • ugovor o radu na određeno vrijeme
 • ugovor o radu za studenta
 • ugovor o savjetodavnim uslugama
 • ugovor o djelu
 • ugovor u korist treće osobe
 • ugovor o posredovanju
 • ugovor o posredovanju pri prodaji, zamjeni, iznajmljivanju i unajmljivanju nekretnina
 • ugovor o darivanju
 • ugovor o zamjeni
 • ugovor o ustupanju
 • ugovor o diobi suvlasničke imovine
 • ugovor o najmu
 • ugovor o podnajmu
 • ugovor o leasingu opreme
 • ugovor o leasingu proizvodne opreme
 • ugovor o financijskom leasingu
 • ugovor o leasingu osobnog vozila
 • ugovor o zakupu
 • ugovor o podzakupu
 • ugovor o najmu s investicijom
 • kupoprodajni ugovor s obvezom povratnog otkupa
 • autorski ugovor o prevođenju
 • ugovor o prevoditeljskom radu
 • ugovor o prijenosu autorskih prava
 • ugovor o posredničkim uslugama u turizmu
 • ugovor o zakupu dijela ugostiteljskog objekta
 • ugovor o organiziranju putovanja
 • ugovor o ugostiteljskim uslugama
 • ugovor o poslovnoj suradnji
 • ugovor o izvođenju radova u inozemstvu
 • ugovor o građevinskom nadzoru
 • ugovor o gradnji
 • ugovor o zajmu
 • ugovor o prijeboju
 • ugovor o ustupanju potraživanja
 • ugovor o osiguranju potraživanja
 • ugovor o kreditu
 • ugovor o vođenju poslovnih knjiga
 • izjava o osnivanju
 • ugovor o osnivanju trgovačkog društva,
 • društveni ugovor i statut
 • potvrda o članovima trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću
 • rješenje sa trgovačkog suda
 • potpis članova uprave društva
 • punomoć
 • izjava o prihvatu postavljanja za članove uprave
 • prijava za upis u sudski registar
 • izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću
 • izjava o preuzimanju temeljnog uloga
 • odluka o opozivu članova uprave društva
 • ugovor o prijenosu poslovnog udjela
 • izvod iz sudskog registra
 • upis promjene djelatnosti (članova društva, uprave, sjedišta),
 • obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2002

Saznajte više o našim uslugama

Nazovite nas

Pošaljite upit